Home > Beren in Bosnië

Het ontbreken van een solide beheer-/managementplan voor de bruine beer in Bosnië-Herzegovina leidt ertoe dat berenpopulatie onder druk staat. De houding van de bevolking ten opzichte van beren (en carnivoren in het algemeen) is doorgaans negatief, waardoor beren vaak slachtoffer worden van represailles bij schade aan gewassen, bijenkorven of de veestapel. Een educatie- en bewustwordingscampagne over de rol die beren als sleutelsoort vervullen in het ecosysteem moet hier verandering in brengen.

Om de houding van mensen ten aanzien van beren te peilen, zal een uitgebreide survey worden gehouden onder een groep van ongeveer 3.000 mensen. De enquête bestaat uit ongeveer 45 uiteenlopende vragen. Daarnaast zullen vier workshops en twee rondetafel bijeenkomsten georganiseerd worden (op diverse plekken in BiH) met als hoofdonderwerp hoe beren en mensen in harmonie naast elkaar kunnen leven. Tenslotte zullen er diverse bijeenkomsten worden georganiseerd met overheidsfunctionarissen om de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van wilde beren, maar ook beren in gevangenschap (CITES, Animal Welfare Act), aan te scherpen.