Home > Periodieke gift

Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen (ANBI)’. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan Bears in Mind af te trekken van uw belastbaar inkomen. Hier zijn natuurlijk wel enige voorwaarden aan verbonden:

  • U hebt de gift laten vastleggen
  • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar Bears in Mind
  • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
  • U maakt minimaal 5 jaar achter elkaar bedragen over
  • Bears in Mind levert geen tegenprestatie voor de gift

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Voor het vastleggen van uw periodieke gift zijn 2 formulieren nodig;

Een overeenkomst in tweevoud, deze kunt u hier bij de belastingdienst downloaden en wanneer u er zeker van wilt zijn dat de schenking ook jaarlijks plaatsvindt, een voorwaarde voor de belastingaftrek, dan kunt u hier de volmacht in tweevoud downloaden van de website van de belastingdienst.

Opmaken notariĆ«le akte niet meer nodig

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. De belastingdienst heeft hiervoor standaard documenten beschikbaar gesteld:

1) Periodieke gift hierin staan alle gegevens van de overeenkomst;

2) Volmacht. Hiermee geeft u Bears in Mind ook een volmacht om de giften middels incasso van uw bankrekening af te schrijven.

Maakt u de bedragen zelf over dan is het eerste document voldoende. Wilt u ook een volmacht afgeven, dan vult u ook het document ‘Volmacht’ in. Vervolgens kunt u de bestanden naar Bears in Mind sturen. Wij zorgen dat u een ondertekend exemplaar retour krijgt.

Uw donateurschap omzetten naar een periodieke schenking

Bent u al donateur van Bears in Mind en wilt u overgaan tot een periodieke schenking? Dan wordt uw afgegeven machtiging voor het donateurschap automatisch ingetrokken. Afhankelijk van uw wensen maakt u dan zelf de bedragen over of incasseren wij het nieuwe bedrag van de periodieke schenking. Heeft u nog vragen? Vul dan het formulier in!