Berenbescherming Myanmar

2012 - 2013
Myanmar (voorheen Birma)

> bewustwording creëren bij de lokale bevolking en de overheid
> het tegengaan van habitatvernietiging door het aanplanten van nieuwe zaden en bomen
> op de lange termijn zorg dragen voor bescherming van de beer

Financiële bijdrage

Myanmar is pas sinds kort toegankelijk voor de Westerse wereld. Het land heeft nog een grote natuurlijke rijkdom, waarin soorten als de Aziatische zwarte- en de Maleise beer een belangrijke rol spelen. Echter deze soorten staan, net als elders in Azië, ook hier onder druk door bevolkingsgroei. Habitatvernietiging, illegale jacht, gebrek aan kennis en conflicten tussen mensen en beren zijn belangrijke bedreigingen.    

Omschrijving project

In de Noordoostelijke regio zijn conflicten tussen mens en beer, met name met de Aziatische zwarte beer, een veel voorkomend probleem. De lokale bevolking heeft weinig kennis van beren en probeert ieder dier te doden dat zich in de buurt van de dorpen begeeft. Beren komen regelmatig op de maïsveldjes aan de rand van de dorpen af.

Educatie en bewustwording over het belang van het beschermen van deze berensoorten in Myanmar heeft prioriteit. De druk op wilde berenpopulaties en hun leefgebieden neemt steeds verder toe. Dit onderzoek is het eerste in zijn soort in Myanmar. Het heeft belangrijke informatie gegeven, die nodig is om de beer en zijn leefgebied op lange termijn te kunnen beschermen. Er zijn eerste stappen gezet in het in kaart brengen van de verspreiding een de aantallen beren in dit gebied, de mate van conflicten tussen mens en beer, waardoor aanbevelingen gedaan zijn aan lokale autoriteiten en beleidsmakers. Op weg naar een nationaal beschermingsplan!

Partners

Het project wordt uitgevoerd door Dr. Khun Bala van de University of Veterinary Science. Hij werkt o.a. samen met de Yezin Agricultural University en de University of Taunggyi.