Beren tellen in Kroatië

2006 - 2008
Kroatië

> inzicht krijgen in berenpopulatie in Kroatië

Financiële bijdrage

Kroatië had in 2005 als een van de eerste Oost-Europese landen een managementplan voor de bruine beer. Doel van dit plan is randvoorwaarden voor het voortbestaan van een levensvatbare populatie beren in Kroatië vast te stellen. De populatie mag niet te klein, maar zeker ook niet te groot worden. Tot 2008 waren er in Kroatië nog geen exacte gegevens over de aantallen beren bekend. 

Omschrijving project

De onderzoekers hebben aan de hand van DNA-analyses bepaald hoeveel beren er voorkomen. Deze schattingen werden vergeleken met resultaten van traditionele telmethodes. Het aantal beren dient als het ware aangepast te zijn aan de grootte van het gebied, de hoeveelheid voedsel, etc. Dit noemt men de draagkracht van een gebied. Vaak is jacht een noodzakelijk middel om het aantal dieren in een gebied, zeker als er in hetzelfde leefgebied ook mensen wonen, te reguleren. De aanwezigheid van mensen maakt de draagkracht vaak kleiner. Dit is ook het geval in Kroatië. Er dient echter wel jaarlijks vastgesteld te worden hoeveel dieren (en van welke leeftijd) er bejaagd mogen worden. Dit quotum moet gebaseerd zijn op gegevens over het aantal beren. Hierin wordt het aantal beren dat omkomt in het verkeer meegenomen.

Resultaten
Het project, dat werd gefinancierd door een BBI-Matra beurs van het toenmalige Ministerie van LNV, is afgerond. Kroatië beschikt nu over een goede schatting van het aantal beren. Een DNA analyse toonde aan dat er minimaal 700 en maximaal 1000 beren in Kroatië leven. Men had op nog exactere cijfers gehoopt, maar kan met het huidige beheer en de jaarlijkse quota goed uit de voeten. Daarnaast inventariseerde men door middel van enquêtes de houding van mensen ten opzichte van beren. Inmiddels, begin 2018, is een nieuwe tweede telling afgerond waarbij het aantal beren in Kroatië stabiel is gebleven t.o.v. 10 jaar eerder, zo rond de 1.000 beren. Een belangrijk teken dat het managementplan voor deze soort succes heeft!

Partners

De Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit van Zagreb.