Home > Bevorderen van samenleven met bruine beren in Iraaks Koerdistan

De populatie bruine beren (Ursus arctos) in het Midden-Oosten is een van de zeldzaamste, meest bedreigde en minst bekende onder de grote carnivoren. Door sommige onderzoekers (U. a. syriacus of Syrische bruine beer) beschouwd als een unieke ondersoort, wordt deze populatie door de IUCN geclassificeerd als Bedreigd. In Irak wordt de bruine beer over het hoofd gezien als het gaat om onderzoek en natuurbehoud, ondanks aanzienlijke bedreigingen als gevolg van illegale jacht, vernietiging en fragmentatie van leefgebieden, conflicten tussen mens en dier, en vele jaren van militaire activiteiten in de laatst overgebleven leefgebieden langs de grens met Irak, Turkije, Syrië en Iran.

Dit project uitgevoerd door Leopards Beyond Borders en sinds 2024 financieel ondersteund door Bears in Mind, heeft tot doel de beschermingsbehoeften van de bruine berenpopulatie in Iraaks Koerdistan aan te pakken via twee kerndoelen. In de eerste plaats heeft het tot doel zogenaamde citizen-science gegevens te verzamelen voor een gedegen analyse van de verspreiding van de bruine beer en de populatiestatus in een belangrijk gebied om: a) een geschikt leefgebied voor de beer in het studiegebied bij de overheid aan te bevelen, en b) prioriteitsgebieden voor beren te identificeren, gerelateerde conflictbeperkende maatregelen. Ten tweede heeft het tot doel een alomvattende bewustmakingscampagne uit te voeren die gericht is op het belang van de bruine beer als kernsoort en op het mobiliseren van publieke steun voor het behoud ervan.

Qara-Dagh (c) Hana Raza